Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” jako organizacja pozarządowa została zarejestrowana 22 marca 1995 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

 Adres:

ul. Płocka 5A Gdynia

81-535 Polska

Email: [email protected]

Telefon: +48 58 663 81 41

Faks: +48 58 663 81 41

Informacje:

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

KRS: 0000037117

NIP: 586-14-73-820

REGON: 190871240

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia, a fundatorem-założycielem Jacek Sojecki. Fundacja „Pomóż i Ty” prowadzi działalność non-profit w sferze pożytku publicznego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Przesłanie Fundacji „Pomóż i Ty” to pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych w szeroko rozumianym aspekcie, a mianowicie walka o ich prawa, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, opieka społeczna, integracja środowiska i aktywizacja ich działań.

Drugim nadrzędnym celem organizacji jest wpływanie na pozytywne postawy obywateli w stosunku do ludzi potrzebujących, kreowanie postaw obywatelskich mających na celu pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem i chorobą. Tworzenie klimatu dla ludzi, potrzeby społecznej przynależności, bycia potrzebnym.

Swoją misję pomocy środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych realizujemy między innymi poprzez:

 

 1. Sponsorowanie specjalistycznych operacji oczu naszych podopiecznych w renomowanych klinikach okulistycznych,
 2. Sponsorowanie i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju,
 3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków i sprzętu ułatwiającego edukacje niewidomych, 
 4. Organizowanie aktywnego wypoczynku osób niewidomych i niepełnosprawnych. 

Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi z terenu całego kraju, jak również z zagranicy ( m.in. Klinika „Retina” w Bostonie S.A., Klinika im. Fiodorowa w Moskwie, Szpital „Korvita” w Poznaniu, Ośrodek „Stecrom” a Wiatrowie czy Ośrodek „Zabajka” w Mielnie).

 

Pomagamy organizacjom pozarządowym w ich działalności statutowej poprzez doraźne dotacje. Poza tym pomagamy rodzinom, w których znajdują się osoby ociemniałe wymagające specjalistycznego sprzętu i pomocy, a które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

 

Podopieczni fundacji „Pomóż i Ty” pochodzą z terenu całej Polski. Do tej pory pomogliśmy kilkuset osobom, przede wszystkim dzieciom.

 

Fundacja „Pomóż i Ty” jest organizatorem wielu spotkań integracyjnych środowiska osób niewidomych i niepełnosprawnych. Wspierają nas osoby prawne, fizyczne, ale nie tylko. Sami pozyskujemy środki m. in. organizując imprezy charytatywne, aukcje, koncerty, spotkania środowiskowe.

 

Efekty naszych działań spotkały się z uznaniem i poparciem m. in. ze strony Ojca Świętego Jana Pawła II, Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, byłego Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, Wojewody Województwa Pomorskiego, Prezydentów Trójmiasta.

 

Wierzymy, że nie jest Państwu obojętny los pokrzywdzonych dzieci i nie odmówią Państwo swojego wsparcia dla tak szlachetnego celu, włączycie się do akcji i razem z nami będziecie Państwo malować uśmiech na twarzach dzieci.Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji: 

 

BANK MILLENNIUM, nr 63 11602202 0000 0000 2920 6273

 

Prosimy gorąco pamiętajcie Państwo, że dla naszych podopiecznych każda pomoc jest na wagę promieni słońca, źdźbła zielonej trawy, błękitu nieba… Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszych podopiecznych, którymi głównie są dzieci.

STATUT FUNDACJI

1

 1. FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ‘POMÓŻ I TY’ zwana dalej ‘FUNDACJĄ’ ustanowiona została przez:
  • Gabriela Nowakowska-Sojecka,
  • Jacek Sojecki,

  będącymi fundatorami-założycielami Fundacji w dniu 27.10.1994′ aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Wejherowie.

 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. nr 46 póz. 203) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą fundacji.

2

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. W związku’z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w RP i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

3

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

4

Celami Fundacji są:

 1. Organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i niewidomych,
 2. Zakup sprzętu umożliwiającego poruszanie się osób niepełnosprawnych oraz sprzętu pomocnego w edukacji niewidomych,
 3. Zorganizowanie aktywnego wypoczynku osób ociemniałych i niepełnosprawnych,
 4. Tworzenie filii fundacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w celach zorganizowania infrastruktury, która dałaby możliwość zdobywania informacji o potrzebach społecznych i rozszerzała naszą działalność charytatywną,
 5. Współpraca z innymi formacjami, mającymi za cel pomoc ludziom niewidomym i niepełnosprawnym,
 6. Organizowanie zbiórek rzeczy, materiałów dla ludzi potrzebujących.

5

Fundacja swoje cele realizować będzie przez:

 1. Organizowanie miejsc pracy w Fundacji dla osób wymienionych w 4 p. l,
 2. Zakup używanego sprzętu przez Fundację pomocnego w edukacji niewidomych, organizowanie akcji charytatywnych w krajach zachodnich mających na celu pozyskanie używanego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, rozprowadzenie tego sprzętu nieodpłatnie wśród osób najbardziej potrzebujących,
 3. Aktywny wypoczynek Fundacja organizuje nieodpłatnie,
 4. Gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy,
 5. Współpracę z instytucjami opieki społecznej, służbą zdrowia, organizacjami społecznymi itp.,
 6. Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, dyskusji.
 7. Wspieranie inicjatyw zgodnych z ideami Fundacji,

6

Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą. Fundacja przeznacza na działalność gospodarczą 10.000.000.- słownie: (dziesięć milionów złotych). Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w następującym zakresie:

 1. działalności produkcyjnej polegającej na wytwarzaniu przedmiotów, urządzeń i części:
  • materiały budowlane,
  • wyroby przemysłu drzewnego,
  • wyroby przemysłu papierniczego i biurowego,
  • wyroby przemysłu odzieżowego,
  • wyroby z tworzyw sztucznych,
  • wyroby przemysłu skórzanego,
  • wyroby przemysłu spożywczego,
  • produkty ogrodnictwa,
  • produkty hodowli,
  • produkty gospodarki leśnej i łowieckiej,
 2. świadczenie usług w następującym zakresie:
  • usługi przemysłu chemicznego,
  • usługi przemysłu drzewnego,
  • usługi przemysłu poligraficznego,
  • usługi w zakresie budownictwa,
  • usługi ładunków taboru samochodowego,
  • usługi w zakresie informatyki,
  • usługi przemysłu skórzanego,
  • usługi przemysłu spożywczego,
  • usługi związane z produkcją zwierzęcą,
  • usługi fotograficzne,
  • usługi doradcze w zakresie zdrowego żywienia – dietetyki, ziołolecznictwa, higienicznego trybu życia, medycyny naturalnej,
 3. działalności handlowej:
  • handel produktami wyprodukowanymi przez Fundację i produktami oraz wyrobami wyżej wymienionymi,
 4. działalności eksportowo – importowej:
  • eksport zdrowej żywności,
  • wytwarzanie naturalnych i zdrowych wyrobów (ekologicznych ) w tym:
  • produktów chemii gospodarczej /branża 132,133 KGN/,
  • produktów chemii kosmetycznej /branża 132 KGN/,
  • produktów farmaceutycznych /branża 143 KGN/,
  • produktów zielarskich /branża 153 KGN/,
  • produktów drewnianych Branża 173 KGN/,
  • wyrobów odzieżowych /branża 201 KGN/,
  • produktów żywnościowych /branża 241,242,246 KGN/,
  • środków odżywczych /branża 252 KGN/,
  • import sprzętu rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
 5. działalności wydawniczej,
 6. kapitałowego udziału w spółkach i innych organizacjach gospodarczych.

7

Całością spraw związanych z działalnością gospodarczą zajmował się będzie Zarząd Fundacji.

8

O podziale dochodów z działalności gospodarczej, w tym o rzeczywistym przekazywaniu określonej ich części na społeczne cele statutowe decydować będzie Zarząd Fundacji.

9

Majątek Fundacji stanowi:

 • wkład pieniężny w kwocie 11.000.000,-zł, słownie: jedenaście milionów złotych oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

10

Dochodami Fundacji są:

 1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
 2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 3. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski jak i zza granicy,
 4. Dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
 5. Inne wpływy.

11

Fundacja odpowiada całym swym majątkiem za swoje zobowiązania.

12

Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji jeżeli ich ofiarodwcy nie postanowili inaczej.

13

Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

14

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji: zwany dalej ‘Zarządem’.

15

 1. Zarząd składa się z 2-5 osób powołanych za ich zgodą na czas nieokreślony przez Fundatorów działających łącznie.
 2. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes powołany spośród członków Zarządu.
 3. Fundator może być członkiem Zarządu.

16

 1. Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji innych organów, kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. Uchwala regulamin działalności Zarządu Fundacji. W szczególności prowadzi statutową działalność społeczną, działalność gospodarczą, zarządza majątkiem Fundacji, decyduje o formach, środkach i wysokości udzielanej pomocy społecznej. Podejmuje uchwały o przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Fundacji, w tym o przekazaniu określonej części dochodów z działalności gospodarczej na społeczną działalność statutową. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy. Podejmuje decyzje o przejęciu i zbywaniu przez Fundację nieruchomości i ruchomości.
 2. W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Zarządu poszczególnymi sprawami lub grupami spraw związanych z działalnością Fundacji zajmują się poszczególni członkowie Zarządu lub jego Prezes.

17

Zarząd określi uchwałą wykonywanie jakich funkcji w organach Fundacji będzie odpłatne.

18

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub upoważnione przez Zarząd w granicach swego umocowania.

19

 1. Decyzje o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
 3. Zarząd na wniosek likwidatora powołuje osoby do dokonania czynności likwidacyjnych, o ile zachodzi taka potrzeba.
 4. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu.

20

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.